Wong Wai Scaffolding Sdn Bhd

WONG WAI SCAFFOLDING SDN BHD – One Stop Scaffolding Company offers A-Frame Scaffolding, C60 Scaffolding, Ring Lock Scaffolding, Climbing Platform, BS Scaffolding and more.